Tingsinnskudd

Aksjekapitalen du starter ditt AS med trenger ikke å bestå bare av penger, den kan også skytes inn i form av gjenstander. Dette kalles tingsinnskudd.

Tingsinnskudd som aksjekapital

Fysiske gjenstander som er relevante for driften av selskapet og som er verdt til sammen minst 30 000 kroner kan brukes som aksjekapital. Forutsetningene for at gjenstander som utstyr eller maskiner kan skytes inn som aksjekapital (tingsinnskudd) er at de føres opp i balansen som eiendeler. Det må utarbeides en redegjørelse som beskriver hvert innskudd, metoder for verdsettelsen må dokumenteres og verdien av det som skytes inn til selskapet må bekreftes.

Tidspunkt for verdivurderingen kan tidligst være fire uker før stiftelsen. Redegjørelsen skal være bekreftet av revisor.

Tidkrevende og kostbar prosess

Å få verdivurdert gjenstander til tingsinnskudd i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap kan være en tidkrevende prosess. Du må skaffe revisor til redegjørelsen og få gjenstanden verdivurdert.

Tiden som går med til å verdivurdere tingsinnskuddet kommer an på:

 • Hvor lett gjenstanden er å verdivurdere
 • Kompleksiteten rundt verdivurderingen. Dess større usikkerhet det er rundt å bekrefte verdien, dess lengre tid må du regne med at revisor bruker
 • Om prisen kan sammenlignes med andre priser på markedet
 • Om gjenstanden er ny eller gammel

For at tingsinnskuddet skal kunne føres opp som aksjekapital må verdien bekreftes av en revisor. Kostnadene forbundet med revisorbekreftelsen kan fort komme opp i over 10 000 kroner, avhengig av gjenstanden som skal benyttes til innskuddet. Sammen med utgiftene i forbindelse med registreringen av selskapet i Brønnøysundregistrene pålydende 5570,- (per februar 2020) skal det ikke mye til før det koster mer enn 15 000 for å benytte gjenstanden som tingsinnskudd ved stiftelse.

Det kan være både rimeligere og raskere å skrape sammen nok kapital i form av kontanter til oppstart av nytt AS, men det er altså mulig å benytte seg av tingsinnskudd i form av gjenstander. Det er mye som taler for at små aksjeselskap bør benytte kontanter som aksjekapital når de starter opp på grunn av likviditet, kostnader og tidsbesparelse. Å gi selskapet ditt en trygg start med startkapital i kontanter er noe av det beste du kan gjøre når du stifter et nytt selskap. Ideelt tempo for vanlig stiftelse med kontantinnskudd tar vanligvis rundt to uker.

Les også: Stiftelse og nettside på ett og samme sted

Gjenstander som kan benyttes som tingsinnskudd

Det skilles mellom anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidler er summen av alle de langsiktige midlene i foretaket. Eksempelvis varige driftsmidler, fysiske anleggsmidler, eiendommer og transportmaskiner. Omløpsmidler er disponible midler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk, for eksempel varelager, investeringer og kontanter.

Eksempler på tingsinnskudd:

 • Biler
 • Anleggsmaskiner
 • Verktøy
 • Datamaskiner
 • Fast eiendom
 • Eksisterende virksomhet
 • Verdipapirer
 • Varelager
 • Driftstilbehør
 • Aksjekapital

Det er viktig å merke seg at ytelser som ikke kan oppføres som eiendeler i selskapets balanse, ikke kan brukes som innskudd.

Starte AS

Benytt vårt online skjema for å starte ditt AS med kontakter som aksjekapital, så tar vi oss av papirarbeidet. Obs! Du kan kun benytte vårt online skjema dersom du skyter inn kapital med penger. Vi kan hjelpe deg med opprettelse av AS med tingsinnskudd, men vi ber deg ta direkte kontakt med oss på kontakt@vangdalregnskap.no eller 41 700 700.

 

Trenger din nyoppstartede bedrift egen nettside? Få pristilbud på nettside i dag

Related Posts