Frister for Årsoppgjøret

Alle bedrifter som er regnskapspliktig må levere Skattemelding til Skatteetaten innen 31.mai. I tillegg skal alle innsendingspliktige virksomheter sende Årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31.juli.

Årsoppgjør

Årsoppgjør omfatter i hovedsak to forhold. Vi har den regnskapsmessige siden som innebærer selskapets Årsregnskap, Årsberetning og eventuell revisjonsberetning. Så har vi den skattemessige siden som består av Skattemelding, næringsrapport og eventuelle andre vedlegg til skattemyndighetene.

Skattemelding for aksjeselskap

Skattemeldingen for aksjeselskap blir tilgjengelig fra midten av februar. Den endelige fristen for innsending av virksomhetens Skattemelding og næringsrapport er 31.mai.

Hva skjer om du ikke når fristen?

Dersom du ikke rekker fristen kan du søke om 30 dagers utsettelse. Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10% av klientene sine. Det blir ikke innvilget utsettelser utover 30.juni. For å unngå renteberegning på eventuell restskatt bør denne betales før 31.mai. Dersom Skattemeldingen ikke er levert innen fristen kan du få tvangsmulkt.

Tvangsmulkt

Alle bedrifter som er opplysningspliktige kan bli ilagt tvangsmulkt dersom de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen. I 2020 er rettsgebyret på 1172 kroner per dag. For Skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, og maksbeløpet er 58 600 kroner.

Dersom du mottar et vedtak om tvangsmulkt har du rett til å klage. Husk på at du likevel må betale mulkten selv om du klager. Fristen for å klage på et vedtak er 6 uker.

Årsregnskap til Regnskapsregisteret

Alle virksomheter som er innsendingspliktige skal sende Årsregnskap til Regnskapsregisteret. Frist for utarbeidelse er seks måneder etter regnskapsårets slutt, nemlig 30.juni. Innsending av Årsregnskapet skal skje innen en måned etter fastsetting av Årsregnskapet, altså senest 31.juli.

Det er ikke mulig å forlenge fristen for innsending av Årsregnskap til Regnskapsregisteret. Overholder ikke virksomheten fristen, vil dere kunne få et forsinkelsesgebyr. Dette gebyret løper i maks 26 uker og kan da totalt bli 60 994 kroner.

Hva skal årsregnskapet inneholde?
Kravene som stilles til Årsregnskapet og Årsberetninger kommer an på virksomhetens størrelse. Årsregnskapet skal uansett inneholde:
  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter til regnskapet
    • Noter er utfyllende opplysninger til regnskapet
    • Det skal være samsvar mellom notehenvisninger og noter i regnskapet

Årsberetningen må inneholde opplysninger om virksomhetens art og hvor den drives, samt en rekke opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift. Fra regnskapsåret 2017 har ikke små foretak lengre plikt til å levere Årsberetning.

Næringsoppgaven som sendes inn til Skatteetaten vil ikke bli godkjent som resultatregnskap og balanse.

Dersom virksomheten er morselskap i konsern er det en rekke flere punkter som skal sendes inn. Les mer om dette her.

Oppsummering Årsoppgjøret

Årsoppgjøret består av henholdsvis Skattemelding (Selvangivelse) og Årsregnskap. Fristen for Skattemeldingen er 31.mai. Det er mulig å søke om 30 dagers utsettelse på Skattemeldingen dersom du ikke rekker fristen. Årsregnskapet skal være utarbeidet innen 30.juni. Fristen for innsending av fastsatt Årsregnskap er 31.juli. Det er viktig å overholde fristene for å unngå gebyr eller tvangsmulkt.

Har du behov for en regnskapsfører? Ta kontakt med oss i dag.